ZHAVORONOK movie poster

ODYSSEE DU T 34 (L')

New product

60,00 €

  • 47x63 in
Art byGUY GERARD NOEL
DirectorNikita Kurikhin
Year1964
Film nationalityRUSSIA
Poster nationalityFRANCE
ActorsGennadi Yukhtin
Valeri Pogoreltsev
Valentin Skulme
Bruno Oja